Polityka prywatności


POLITYKA OCHRONYPRYWATNOŚCI

 

Szanując Państwa prawo do prywatności jako właściciel Serwisu Ogłoszeń oraz Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), niniejszym przedstawiam Politykę Ochrony Prywatności obowiązującą w Serwisie.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO realizując obowiązek informacyjny przedstawiam niniejszą politykę.

 

ROZDZIAŁ I - DANE OSOBOWEUSŁUGOBIORCÓW

1.Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających ze Serwisu Ogłoszeń dostępnego pod adresem www.motomila.com, www.motomila.pl, www.motomila.eu na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie Serwisu jest przedsiębiorca działający pod firmą MONOLI Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie, Granice 29, 96-515 Teresinie, Polska, NIP:8371825986 , REGON: 367271039, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000677743, kapitał zakładowy 30.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej:monoli@monoli.pl, (dalej też „MONOLI/ADMINISTRATOR”).

2.Jako Administrator danych osobowych Serwisu, MONOLI dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO.

3.MONOLI zapewnia wszystkim Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

4.Dane przekazywane przez Usługobiorców w trakcie korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane przez MONOLI w następujących celach: (1) korzystania z Serwisu w tym realizacji Usług Elektronicznych (2) realizacji Zamówień składanych przez Usługobiorców oraz Umów w tym przekazywania danych osobowych Mikropłatnościom (3) ewidencjonowania korzystania z Serwisu, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.

5.MONOLIprzetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, REGON, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych .

6.Podanie danych Usługobiorcy w trakcie korzystania z Serwisu w związku z zakładanym Kontem lub składania Zamówienia w Serwisie jest dobrowolne. Jednakże korzystanie z Serwisu w tym zawarcie Umowy i jej wykonanie, nie jest możliwe bez podania przez Usługobiorcę danych osobowych.

7.W celu korzystania przez Usługobiorcę ze Serwisu niezbędne jest (1)założenie Konta (2) skorzystanie z Formularza Ogłoszeń lub (3) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wraz z (4) wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (5) zaakceptowanie Regulaminu Serwisu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

8.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) korzystającym z Serwisu (2)

podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Usługobiorcę),  (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy.

10.Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę,  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,  (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.

12.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Usługobiorcę; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

13.Usługobiorca może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Usługobiorcy informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Usługobiorcę na Konto w Serwisie lub poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@motomila.com Przekazywane przez Usługobiorców w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach MONOLI, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

14.Dane Usługobiorców Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Serwisie za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@motomila.com

15.Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcy jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

16.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

17.Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, Administrator danych osobowych usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy czy też Usług Elektronicznych.

18.Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 

ROZDZIAŁ II - KWESTIE TECHNICZNE

1.Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.

2.MONOLI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.MONOLI może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja za pośrednictwem przeglądarki oraz nieusuwanie ich z dysku.

4.W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

 

ROZDZIAŁ III - INFORMACJA HANDLOWA

1.MONOLI deklaruję, iż dane osobowe Usługobiorcy nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Usługobiorcy. W szczególności bez uprzedniego uzyskania takiej zgody nie będą wysyłała do Usługobiorcy żadne biuletyny, newslettery czy też inne informacje handlowe.

2.Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez MONOLI do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.

3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością MONOLI i jego kontrahentów mogą być przesyłane Usługobiorcami wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4.W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez MONOLI w celach innych niż niezbędne do skorzystania ze Serwisu, Usługobiorca może zgłosić MONOLI żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez MONOLI niezwłocznie.

5.Usługobiorca może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@motomila.com

 

ROZDZIAŁ IV - USUNIĘCIE KONTA

1.Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres poczty elektronicznej e-mail:kontakt@motomila.com lub też pisemnie na adres:  MONOLI Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie, Granice 29, 96-515 Teresinie.

2.Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta.

3.Konto jest automatycznie kasowane po upływie 365 dni jego nieaktywności

 

ROZDZIAŁ V – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Serwisu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze Serwisu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@motomila.com